ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» на 2018-2019 навчал

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Департаменту Голова приймальної комісії,
освіти і науки директор ДНЗ «Одеський центр
Одеської ОДА професійно-технічної освіти»
____________ О.А.Лончак ____________ С.Б.Сущенко
« ___» _______ 201___ року « ___» _______ 201__року

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

НА НАВЧАННЯ ДО ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»
на 2018-2019 навчальний рік

Одеса

Правила прийому на навчання до ДНЗ «Одеський центр професійно-
технічної освіти» (далі – Центр) на 2018-2019 навчальний рік розроблено
приймальною комісією Центра відповідно до Закону України «Про професійно-
технічну освіту», Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних
закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14
травня 2013 року №499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня
2013 року за №823/23355, Статуту Центра, розглянуто на засіданні педагогічної
ради Центра (протокол №2 від 23 жовтня 2017 року).
У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:
- вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь і навичок, здібностей до
певного виду професійної діяльності, що проводиться у формі співбесіди,
- вступник – особа, яка подала заяву в Центр про допуск до участі у конкурсі,
- конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання в Центрі за їх
рейтинговим списком,
- право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене
законодавством, щодо зарахування до Центра без участі у загальному конкурсі,
що реалізується відповідно до цих Правил,
- право позачергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в
рейтинговому списку,
- рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування
на навчання відповідно до цих Правил прийому,
- співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду
професійної діяльності, за результатами якої приймається протокольне рішення
стосовно рекомендації/не рекомендації вступника до зарахування.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Центр є підпорядкованим МІіністерству освіти і науки України державним
професійно-навчальним закладом III-го атестаційного рівня, що забезпечує
реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодіння
робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх
інтересів, здібностей, стану здоров'я. Центр реалізує формування відповідного
рівня кваліфікації з масових робітничих професій середньої технологічної
складності.
Центр здійснює підготовку кваліфікованих робітників, як правило, з числа
випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової або повної
загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку
та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.
1.2. На навчання до Центра приймаються громадяни України, особи без
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, віком не більше
ніж 30 років, які мають повну чи базову загальну середню освіту або освіту,
достатню для оволодіння робітничими професіями.

1.3. У зв'язку з відсутністю в Центрі ліцензії на первинну професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців прийом їх на навчання не
здійснюється.
1.4. Громадяни України мають рівні права на здобуття в Центрі професійно-
технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від
національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і
політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця
проживання та інших обставин.
Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками
згідно вимог кваліфікаційної характеристики обраної професії, а також
показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів
України.
1.5. Громадяни України, які на безоплатній основі раніше вже отримали первинну
професійну освіту в державних закладах професійно-технічної освіти, мають
право безоплатно здобувати в Центрі другу професійну освіту, якщо вони за
станом здоров'я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки
за отриманою раніше робітничою кваліфікацією, що підтверджується висновками
медико-соціальної експертної комісії.
1.6. Прийом осіб (див. п.1.4.) до Центра здійснюється для отримання ними знань за
такими професіями за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфіковний робітник»:
№ Код та назва
професії,
кваліфікацій-ний
рівень

Ліцен
-зова-
ний
обсяг

План прийому Обмеження при вступі Вступ-не випро-буван- ня
Термін навчання (роки) Планов
ий
показни
к
прийом
у

на базі БЗСО
(9 кл.)

на базі
ПЗСО
(11 кл)

за віком за
стат
-тю
медичні

з отр.
ПЗСО

1. 7231
7212
Слюсар з
ремонту
автомобілів;
електрозварник
ручного
зварювання
30
3
3розряд
3розряд

3 роки на базі
БЗСО –
30
на період
випуску
– не
менше 18
років
- заперечення
МК згідно з
діючими
норма-
тивними
актами

співбе-сіда

2. 7231
Слюсар з
ремонту
автомобілів
30

10 міс.
3розряд

на базі
ПЗСО -
25
на період
випуску
– не
менше 18
років
- заперечення
МК згідно з
діючими
норма-
тивними
актами

співбе-сіда

3. 4121
4115
Офісний
службовець
(бухгалтерія);
секретар
керівника
(організації,
підприємства,
установи)

30

3 роки 30 на період
випуску
– не
менше 18
років
- заперечення
МК згідно з
діючими
нормативни
ми актами

співбе-сіда

4. 7133
7132
7141
Штукатур; 30 4 розряд

3 роки 30 на період
випуску
– не
менше 18

- заперечення
МК згідно з
діючими
нормативни

співнб-сіда

лицювальник-
плиточник,
маляр

2 розряд
3 розряд

років ми актами

5. 7133
7132
Штукатур;
лицювальник-
плиточник

60
4 розряд
2 розряд

10міс.


на базі
ПЗСО-
25
на період
випуску
– не
менше 18
років
- заперечення
МК згідно з
діючими
нормативни
ми актами

співбе-сіда

6. 5141
Перукар
(перукар-
модельєр)

60

30
на період
випуску
– не
менше 18
років
- заперечення
МК згідно з
діючими
нормативни
ми актами

співбе-сіда

7. 5122
7412
Кухар; кондитер 30 3 розряд
3 розряд

3 роки 30 на період
випуску
– не
менше 18
років
- заперечення
МК згідно з
діючими
нормативни
ми актами

співбе-сіда

8. 7412
Кондитер

30
3 розряд
3 розряд

3 роки 30 на період
випуску
– не
менше 18
років
- заперечення
МК згідно з
діючими
нормативни
ми актами

співбе-сіда

9. 5122
Кухар

30
3 розряд


10міс на базі
ПЗСО
25
на період
випуску
– не
менше 18
років
- заперечення
МК згідно з
діючими
нормативни
ми актами

співбе-сіда

1
0.
7136
7212
7129
Монтажник
санітарно-
технічних
систем і
устаткування;
монтажник
гіпсокартонних
конструкції;
електрозварник
ручного
зварювання

30
3

3 розряд
2 розряд

3 розряд

3 роки 30 на період
випуску
– не
менше 18
років
- заперечення
МК згідно з
діючими
нормативни
ми актами

співбе-сіда

1
1.
4112
4211
Оператор
комп’ютерного
набору; касир
торговельного
залу

30
II
категорія
II
категорія

3 роки 30 на період
випуску
– не
менше 18
років
- заперечення
МК згідно з
діючими
нормативни
ми актами
співбе-
сіда

1
2.
7122
7214
7212
Муляр;
монтажник з
монтажу
сталевих та
залізобетонних
конструкцій;
електрозварник
ручного
зварювання

30 3 розряд

3 роки 30 на період
випуску
– не
менше 18
років
- заперечення
МК згідно з
діючими
нормативни
ми актами

співбе-сіда

1
3.
7133
7141

3 роки 30 на період
випуску

- заперечення
МК згідно з

співнб-сіда

Штукатур;
маляр 30 4 розряд
3 розряд

– не
менше 18
років

діючими
нормативни
ми актами

1.7. Первинна професійна підготовка в Центрі здійснюється за рахунок видатків,
що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному
бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах
державного замовлення.
1.8. Прийом та навчання громадян понад державне замовлення, а також
перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється Центром за рахунок
коштів фізичних і юридичних осіб.
2. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
2.1. Прийом на навчання до Центра здійснює приймальна комісія, склад та
порядок роботи якої затверджено наказом по Центру «Про створення приймальної
комісії» від 29 листопада 2017 року № 104.
2.2. Очолює приймальну комісію директор Центра.
2.3. Приймальна комісія:
- до 01.03.2018 р. на виконання наказів голови комісії розробляє технічну
документацію, на сайті Центра та інформаційних стендах оприлюднює систему
проведення співбесід, критерії конкурсного відбору тощо,
- з 01.06.2018 до 25.08.2018 (включно) приймає заяви та документи від
вступників (за окремим графіком, затвердженим головою комісії), проводить з
ними бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення
та особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення
навчання в Центрі (прийом документів у вступників пільгових категорій
проводиться директором або заступником директора з НВихР),
- доводить до вступників, що документи вважаються прийнятими до
приймальної комісії Центру,якщо особові справи оформлені відповідно до вимог
ЕДЕБО,
- до 01.06.2018 розробляє та погоджує з установами охорони здоров'я порядок
проходження медичного огляду вступників, які виявили бажання отримати знання
за професіями, що потребують обов'язкового професійного медичного відбору,
- проводить співбесіди та конкурсний відбір (за окремим графіком,
затвердженим головою комісії),
- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом, у тому числі перевіряє
наявність повного комплекту документів до вступу,
- до 29.08.2018 організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з
урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності
вступників, оформляє протокол та формує відповідні списки осіб за навчальними
групами,
- до 01.09.2018(на випадок пролонгації терміну прийому – і до 01.10.2018)
звітує про свою роботу перед педагогічною радою Центра, рекомендує їй
ухвалити рішення комісії щодо зарахування осіб на навчання в Центр.

2.4. Правила прийому до Центра доводяться до відома вступників через сайт
Центра, засоби масової інформації, інтернет мережі, інформаційні стенди і
обумовлюють:
- перелік професій згідно з ліцензією,
- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією,
- планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вступників,
терміни навчання за професіями,
- форми та ступеневість навчання,
- обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними
показниками,
- перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення
(співбесіди, конкурсний бал документів про освіту),
- загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок
зарахування вступників, які мають одинаковий конкурсний бал,
- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.
3. ДОКУМЕНТИ ДО ВСТУПУ
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Центру, вказуючи обрану
професію, форми навчання, місця проживання, позначки про те, що професійно-
технічну освіту отримують вперше, та заповнюють анкету вступника.
До заяви додають:
- документ про освіту (оригінал),
- медичну довідку за формою 086-У (оригінал),
- 6 фотокарток розміром 3*4 см,
- довідку з місця проживання,
- довідку з місця роботи батьків,
- ідентифікаційний код (копію).
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта)
(копію), документ про відношення до військової служби (копію) та документи, що
дають право на пільги (оригінали), вступник пред'являє особисто в строки,
визначені для подання документів.
Усі ксерокопії завіряються в установленному порядку.
3.2. Вступники з числа дітей пільгового контингенту (сироти та діти, які
залишились без піклування батьків, інваліди) подають наступні документи:
1. Заяву на ім'я директора Центра із зазначенням обраної професії та з
позначкою про те, що вони вперше отримують професійно-технічну освіту.
2. Документ про освіту державного або встановленого зразка (для дітей з
вадами розумового розвитку) (оригінал)
3. Свідоцтво про народження (оригінал)
4. Паспорт (з 16 років) (копію)
5. Довідку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини,
складений за встановленою формою (ф-086у) (для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа). У зв'язку зі специфікою обраної
абітурієнтом професії Центр в установленому порядку має право затребувати

довідку психіатра та історію розвитку дитини (ф-112) (для дітей з освітніми
проблемами).
6. Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (оригінал та копія).
7. Приписне свідоцтво (для юнаків після 16 років) – копія.
8. Листок вибуття (для іногородніх) – при поселенні в гуртожиток.
9. Документи, які підтверджують правовий статус дитини-сироти: свідоцтва
про смерть обох батьків, якщо дитину виховувала одна матір – свідоцтво про її
смерть та довідка з органу реєстрації актів цивільного стану, що батько дитини
записаний за вказівкою матері згідно зі ст. 135 Сімейного кодексу України (до
01.01.04р. – згідно зі ст. 55 Кодексу про шлюб та сім'ю в Україні).
10. Документи, що підтверджують правовий статус дитини, позбавленої
батьківського піклування:
- рішення суду про позбавлення батьківських прав обох батьків,
- рішення суду про визнання одного чи обох батьків безвісно відсутніми,
- рішення суду про оголошення фізичної особи (батька чи матері) померлою та
свідоцтво про смерть,
- рішення суду про визнання фізичної сособи (батька чи матері) недієздатною,
- вирок суду про те, що батьки відбувають покарання у місцях позбавлення волі,
- ухвала суду про оголошення батьків в розшук, довідка з органів внутрішніх
справ про розшук,
- довідка з медичної установи про тривалу хворобу батьків, яка перешкоджає їм
виконувати свої батьківські обов'язки.
9. Рішення опікунської ради або рішення суду у випадках, передбачених
Цивільним кодекслм України
10. Дублікат обліково-статистичної картки, яка відповідно завірена печаткою
та підписом начальника Служби у справах дітей (за первинним обліком).
11. Документи, що підтверджують право власності або користування
житловим приміщенням (довідка ЖЕКу – форма №2, виписка з господарської
книги, свідоцтво на право власності житлом, заповіт, рішення про встановлення
опіки над житлом та майном, акт опису майна, завірений відповідними
державними установами), довідку про взяття на квартирний облік.
12. Довідку про призначення та виплату пенсії, державної соціальної
допомоги, аліментів (у разі наявності).
13. Довідку про оформлення пенсії по втраті годувальника (рахунок
відкривається у банку).
14. Довідку про отримання аліментів та їх розмір.
15. Єдиний квиток.
16. Фото 3*4 – 8 штук.
17. Характеристику.
18. Ощадну книжку дитини або договір про відкриття рахунку в банківській
установі.
19. Пенсійне посвідчення та індивідуальну програму реабілітації (для дітей-
інвалідів).
20.Ощадну книжку дитини або договір про відкриття рахунку в банківській
установі.

21. Акт первинного обстеження умов життя дитини.
22. Чорнобильське посвідчення для дітей, які проживають в Чорнобильській
зоні, та тих, які мають посвідчення з інших причин.
23. Дані про батьків та близьких родичів (наявність і місце проживання братів,
сестер та інших родичів, чи існують зв'язки з родичами, до кого іздить на
канікули, у вихідні та святкові дні)
24. Розгорнуту психолого-педагогічну характеристику: уподобання, інтереси,
здібності, стан дисципліни, навчання, участі у громадському житті (гуртки,
спортивні секції). Інформацію про пропуски занять, хворобу тощо.
25. Відомість про те, що видано при закінченні інтернатного закладу (одяг,
взуття тощо).
26. Пенсійне посвідчення та індивідуальна програма реабілітації (для дітей-
інвалідів).
Примітка: в особовій справі дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, повинні бути документи стосовно обох батьків. Лише за
цієї умови її статус буде підтверджено.
3.4. Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову
згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
3.5. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами,
організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.


4. УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1. Прийом до Центра проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на
навчання: за результатами співбесіди, за результатами середнього бала свідоцтва
про базову середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну
середню освіту, за рейтинговим списком вступників.
4.2. Вступні випробування можуть проводитись поетапно протягом усього періоду
прийому документів.
4.3. З метою дослідження соціально-психологічного портрету, зі вступниками
проводиться співбесіда практичного психолога.
4.4. Прийом слухачів на курсову підготовку та перепідготовку може
здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок
відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».
4.5. Курсова підготовка та перепідготовка незайнятого населення проводиться в
індивідуальному чи груповому порядку (чисельність групи – від 7 до 30 осіб) за
професіями згідно наявних ліцензій
4.6. Особи, які без поважних причин не з'явились на вступні випробування у
зазначений графіком час, отримали незадовільні результати або з' явилися після
закінчення терміну прийому, до участі в наступних вступних випробуваннях не
допускаються та до Центра не зараховуються.
5. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ
5.1. До Центру зараховуються поза конкурсом:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх
числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання,
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування (зі змінами),
- діти-інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією,
відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні»,
- особи, яким відповідно до Законому України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке
право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3,
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань,
працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових
обов'язків. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що
батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових
обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157
«Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх
правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання
молоді»;
- особи,визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої
статі 6 Закону України «Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального
захисту»
- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини
першої статті 6 Закону України;
- діти із сімей осіб,які зазначені у підпункті 3 пункту 1 Порядку, затвердженого
Постановою КМУ від 23.11.2016 №975;
- діти, одни з батьків яких помер внаслідок захворювання,одержаного в період
участі в антитерористичних операціях;
- діти,зареєстровані як внутрішньо перемішені особи.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- випускники загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, нагороджені
золотою (срібною) медаллю,
- випускники загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які мають
свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою,
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями,
для яких вищезазначені дисципліни є профільними.
- особи, які вступають на навчання до Центру за цільовим направленням.
5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору,
приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та на педагогічній раді
оголошує список осіб, які рекомендуються до зарахування на навчання до Центру.
Учні пільгових категорій зараховуються на навчання з 01.09.2018 року.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний
термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної
комісії.
5.5.Зарахування на навчання до Центру здійснюється наказом директора
відповідно до рішення педагогічної ради.
5.6. Після конкурсних випробувань, зарахування до Центру може
супроводжуватись укладанням договору між Центром , замовником робітничих
кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх –
його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
5.7. Зарахування до Центра на навчання за рахунок видатків, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів у державному замовленні на оплату послуг
з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення,
здійснюється лише у межах затвердженого державного замовлення у розрізі
професій.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням
поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і
подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі
(вечірня форма навчання, екстернат).
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від
дня їх початку, відраховуються з Центру. На звільнені місця може проводитися
додаткове зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному
відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на
прийом з окремих професій, Центр відповідно до листа Міністерства освіти і
науки України може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до Центру, а також тим, які без поважних причин не
приступили до занять, повертаються документи не пізніше 5 днів з дня прийняття
рішення.
6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників,
зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається
відповідний акт.
6.5. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної
освіти, структурними підрозділами управління професійно-технічної освіти,
структурними підрозділами управління професійно-технічною освітою обласних
державних адміністрацій.